הודעה לבעלי עסקים  מתאריך 27.04.2020

פטור לעסקים מארנונה ל-3 חודשים עקב משבר הקורונה

 

בתאריך ה- 21/4/2020 (כ"ז בניסן תש"פ) פורסמו ברשומות בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"פ – 2020, שעניינן הוספת "הנחה בשנת 2020 בשל משבר הקורונה" ("התקנה" ו"ה"הנחה" בהתאמה).

התקנה קבעה הנחה בארנונה לעסקים מסוימים, בשיעור 100% הנחה עבור 3 חודשים מלאים לתקופה החזקה בנכס שבין ה- 1/3/2020 ל- 31/5/2020. כמו כן קבעה התקנה כי רשות המעוניינת בכך, יכולה לקבוע בהחלטת מועצה את ההנחה ברמה שנתית בשיעור של 25% מחיוב הארנונה השנתית בכל חודשי השנה.

התקנה פרטה אילו עסקים אינם זכאים להנחה זו ולהלן פירוטם:

 1. נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי כהגדרתם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומית ;
 2. נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס, מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית, כמשמעותם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות;
 3. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף 2020, כנוסחה ביום כ"ז בניסן התש"ף (21 באפריל 2020);
 4. נכס שמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985, חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975, תאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, וכן תאגיד שהוקם בחוק או לפיו ;
 5. נכס שמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(ז) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, או מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודה האמורה;
 6. בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו;
 7. בניין ריק שאין משתמשים בו;
 8. נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו כי הוא זכאי לקבלת הנחה.

 

מועצה מקומית אלפי מנשה בחרה לתת את ההנחה עבור 3 חודשים מלאים לתקופה החזקה בנכס שבין ה- 1/3/2020 ל- 31/5/2020.

       הנחה זו תינתן לעסקים הזכאים בלבד באופן הבא:

 1. בחיוב הארנונה לחודשים 5-6/2020 שישלח אליכם בימים אלו, תקוזז ההנחה בארנונה בגין שלושה חודשים (3-5/2020) כך שמי שזכאי להנחה יקבל הוראת תשלום שסכומה 0 ש"ח (אפס ש"ח) והוא לא יידרש לשלם בגין חודשים 5-6/2020 כלל.
 2. יתרות זכות שתיווצרנה לאחר קיזוז כלל החובות בגין הנכס (לרבות ארנונה, מים, ביוב ושמירה), במידה ותיווצרנה, תקוזזנה בהוראת התשלום לחודשים 7-8/2020.
 3. לכל מי ששילם מראש לשנת 2020 – ההנחה תבוצע בספרי המועצה והזיכוי ירשם בחשבון הנכס. מי ששילם מראש מתבקש להעביר למחלקת הגבייה את פרטי חשבון הבנק שלו לדוא"ל iland@alfe-menashe.muni.il  זאת כדי שיתאפשר למועצה לבצע העברה בנקאית בסכום הזיכוי, ישירות לחשבונם.
 4. נכס שלא שילם את כל חוב הארנונה בגין שנת 2020 – תתבטל הנחה זו. יתרה זו תיבדק לקראת סוף שנת 2020. אנו ממליצים לעשות הוראת קבע בגין חשבונות הארנונה על מנת להימנע מאי קבלת ההנחה.

 

 

אנו תקווה כי נעבור תקופה זו במשותף בבריאות רבה ובהתאוששות כלכלית.

בברכה,

גזברות מועצה מקומית,

אלפי מנשה.