תפקידי המבקר מוגדרים בצו המועצות המקומיות ולהלן העיקריים שבהם:

  • המבקר יבדוק אם פעולות המועצה נעשות עפ"י החוק ע"י המוסמכים לכך ותוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון.
  • המבקר יבדוק גם פעולות גופי הסמך והתמך של המועצה (למשל: מועצה דתית,חברה כלכלית, עמותות נתמכות, מתנ"ס ועוד).
  • המבקר יבדוק את כל פעולות המועצה, ראש המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה, עפ"י המפורט לעיל.
  • המבקר יבדוק את הנהלת החשבונות של המועצה ואת אופן שמירת רכושה.