החוק מעניק למבקר עצמאות רבה לצורך מילוי תפקידו, ולצורך כך:

  • המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת דרכי ביצועה עפ"י שיקול דעתו.
  • חובה למסור למבקר עפ"י בקשתו כל מידע או מסמך אם בע"פ אם בכתב ואם במדיה אלקטרונית הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו.
  • למבקר תהיה גישה לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת.
  • חובה להזמין  את המבקר לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת.
  • חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה הן של המועצה והן של כל ועדה של המועצה.