מהות הרשיון

רשיון לניהול עסק הינו האישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעלים של העסק הנדון, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים, חוקים ותקנות,

הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנילווים אליו.חשוב לדעת, התהליך לקבלת הרשיון לניהול עסק מתמשך תקופה ארוכה,

 מאחר והדבר קשור בד"כ בקבלת אישורים והסכמתם של גורמים רבים הקבועים בחוק ומתן הסכמתם מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת

העסק המבוקש לתקנות ולדרישות גורמים אלה (משטרה, כיבוי אש, משרד הבריאות, איכות הסביבה וכיוצ"ב).