• איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים.
  • מניעת מפגעים ומטרדים.
  • קיום דינים הנוגעים לתכנון ובניה.
  • מניעת סכנה לשלום הציבור.
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  • מניעת סכנה של מחלות בעלי חיים.
  • מניעת זיהום מקורות מים בחומרים מסוכנים.
  • הסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלות.