את ממצאיו מרכז המבקר בדו"ח שנתי שנדון תחילה בועדת הביקורת, לאחר מכן במליאת המועצה ולאחר מכן הוא מפורסם לציבור הרחב.

באופן מעשי רשאי כל תושב לעיין בדו"ח הביקורת הן באתר האינטרנט הן במזכירות המועצה או בספריה העירונית והן בארכיון המועצה.

דוח"ת מבקר המועצה